سایر حوزه ها
شهردار جدید باید به مسایل فرهنگی رسیدگی کند ۲۶ آبان ۱۳۹۷
الویری در گفتگو با فرصت:

شهردار جدید باید به مسایل فرهنگی رسیدگی کند

عضور شورای شهر گفت: برنامه سوم توسعه در بخش امور فرهنگی در شهرداری باید پیگیر شود.