یادداشت ها
گذاری بر نظریه فطرت در بیانیه گام دوم انقلاب ۲۴ آذر ۱۳۹۸
حسین حسن‌نژاد

گذاری بر نظریه فطرت در بیانیه گام دوم انقلاب

برای همه‌چیز می‌توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعار‌های جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آن‌ها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصر‌ها با آن سرشته است.