ویاچسلاو کانتور
ایران طی یک سال بمب هسته‌ای می‌سازد ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

ایران طی یک سال بمب هسته‌ای می‌سازد

آیا ایران می تواند در کوتاه ترین زمان بمب هسته ای بسازد؟